GPDR

De aici puteți descărca documentele legate de politica GDPR.

 

 

NOTA DE INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata de catre UAT Orasul Rasnov

 

Unitatea Administrativ - Teritoriala Orasul Rasnov, cu sediul in str. Piata Unirii, nr. 12, Rasnov, jud. Brasov, tel. +40.268.230.002, fax: +40.368.401.858, website:www.primariarasnov.ro,email:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,va informeaza prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastra personale si drepturile pe care le aveti in conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit in continuare GDPR) si legislatia nationala privind protectia si securitatea datelor personale, in vigoare.

Scopurile si baza legala a prelucrarilor

In conformitate cu legislatia nationala (Legea 215/2001, modificata si completata) şi europeana (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) in vigoare, Orasul Rasnov are obligatia de a administra in conditii de siguranta şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care ii sunt furnizate.

Orasul Rasnov prelucreaza datele dumneavoastra personale in conformitate cu prevederile GDPR, in calitate de operator, prin intermediul serviciilor/birourilor/compartimentelor, in conformitate cu prevederile specifice aplicabile, in scopul prestarii seviciilor publice de interes local privind:

 • Educatia;

 • Serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoiesociala;

 • Sanatatea;

 • Cultura;

 • Tineretul;

 • Sportul;

 • Ordineapublica;

 • Situatiile deurgenta;

 • Protectia si refacereamediului;

 • Conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilornaturale;

 • Dezvoltareaurbana;

 • Evidentapersoanelor;

 • Podurile si drumurilepublice;

 • Serviciile comunitare de utilitate publica: alimetare cu apa, gazenaturale;

 • Canalizare,salubrizare;

 • Energietermica;

 • Iluminat public si transport public local, dupacaz;

 • Serviciile de urgenta de tip salvamont si de primajutor;

 • Activitatile de administratie social –comunitara;

 • Locuintele sociale si celelalte unitati locative aflate in proprietatea unitatii administrativ – teritoriale sau in administrareasa;

 • Punerea in valoare, in interesul comunitatii locale, a resurselor naturale de pe raza unitatii administrativ – teritoriale;

 • Alte servicii publice stabilite prinlege;

 • Impozitele si taxele locale, amenzi contraventionale, munca in folosulcomunitatii;

 • Colectare debite/recuperarecreante;

 • Emitere autorizatii/licente;

 • Resurseumane;

 • Fondfunciar;

 • Gestiunea economico- financiara siadministrativa;

 • Darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietatepublica;

 • Vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata;

 • Starecivila;

 • Urbanism si amenajareateritoriului;

 • Registrul electoral – evidenta electorala;

 • Arhiva;

 • Registratura, relatii publice,secretariat.

Daca nu sunteti de acord cu furnizarea datelor personale, Orasul Rasnov prin serviciile/birourile/compartimentele din structura sa nu poate sa realizeze demersurile legale pentru a va raspunde la petitii/a formula raspunsuri la punctele de vedere solicitateetc.

Legalitatea prelucrarii datelor (conform prevederilor art. 6 din Regulamentul nr. 679/2016)

Prelucrarea este legala numai daca si in masura in care se aplica cel putin una dintre urmatoarele conditii:

 • Persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopurispecifice;

 • Prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract;

 • Prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului;

 • Prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

 • Prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investitoperatorul.

Sursa datelor cu caracter personal

Orasul Rasnov prin serviciile/birourile/compartimentele colecteaza date personale direct de la dumneavoastra sau de la terti (cum ar fi alte institutii ori entitati care se adreseaza Orasului Rasnov ori alte persoane vizate) sau din documentepublice.

In cazul in care trebuie sa prelucram date cu caracter personal obtinute de la terti persoane juridice, acestia din urma au obligatia de a va furniza informatiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

 • autoritati ale statului, inclusiv autoritatifiscale;

 • instantelor de judecata in vederea formularii de actiuni si reprezentarii ininstanta

Dezvaluirea datelor catre terti se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizati anterior.

Perioada de stocare a datelor personale

Datele dumneavoastra personale sunt stocate pe perioada necesara efectuarii tuturor demersurilor intreprinse pentru sustinerea activitatilor serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul OrasuluiRasnov.

Drepturile dumneavoastra si modul de exercitare al acestora

In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal si in baza prevederilor Regulamentului nr. 679 din 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (Regulamentul general privind protectia datelor), va puteti exercita oricare dintre urmatoareledrepturi:

  • dreptul de acces al persoanei vizate (art.15);

  • dreptul de a solicita rectificarea atunci cand datele sunt inexacte (art.16);

  • dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) (art.17);

  • dreptul la restrictionarea prelucrarii (art. 18);

  • dreptul la portabilitatea datelor (art.20);

  • dreptul la opozitie (art.21).

Pentru exercitarea drepturilor dvs. va puteti adresa, cu o cerere scrisa, datata si semnata responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal din Orasul Rasnov.

Modelul de cerere pentru fiecare drept enumerat mai sus il gasiti la Registratura institutiei sau il puteti descarca de pe site-ul institutieiwww.primariarasnov.ro.Cererea se poate depune la Compartimentul Registratura din cadrul Orasului Rasnov, poate fi transmisa la adresa de e-mailAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.sau poate fi trimisa prin posta la sediul institutiei, Str. Piata Unirii, nr. 12, Rasnov, judetul Brasov, cod postal 505400.

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) precum si dreptul la o cale de atac eficienta.

Adresa de contact A.N.S.P.D.C.P. – B-dul G-ral Gheorghe Magheru, 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, fax: +40.318.059.602, e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

UAT Orasul Rasnov va informeaza ca evalueaza si imbunatateste in mod constant masurile de securitate implementate in vederea asigurarii unei prelucrari a datelor cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate.

back to top